Projekty - sostrinec

Přejít na obsah

Projekty

ŠKOLA


NÁZEV PROJEKTU: DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1
Registrační číslo: 0215/DIGIPROPAST/2022
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022
Popis projektu: V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

NÁZEV PROJEKTU: Modernizace školních dílen 2 – učebny automatizace, elektro a IT
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017246
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2023
Popis projektu: Cílem projektu je vyřešení nedostatků stávajícího zázemí – odborných učeben pro výuku oborů elektro, automatizace, robotizace a dále dvou počítačových učeben. Jedná se o rekonstrukci a stavební úpravy stávající infrastruktury a pořízení vybavení budovy a učeben.
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.NÁZEV PROJEKTU: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Datum ukončení projektu: 11. 30. 2023
Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.


NÁZEV PROJEKTU: ERASMUS+ (Za novým zkušenostmi do Španělska)
Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA102-077284
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Datum ukončení projektu: 8. 31. 2022
Popis projektu: Cílem projektu je zajištění dovedností a kvalifikace v dílčích systémech vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce na národních i mezinárodně uznávaných. Využitím nástrojů internacionalizace vzdělávání, využívání digitálního vzdělávání a podpoře flexibilních forem výuky.


NÁZEV PROJEKTU: ERASMUS+ (Poznávání nových inovativních metod za hranicemi ČR)
Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA102-060122
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Datum ukončení projektu: 8. 31. 2022
Popis projektu: Cílem projektu je zajištění dovedností a kvalifikace v dílčích systémech vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce na národních i mezinárodně uznávaných. Využitím nástrojů internacionalizace vzdělávání, využívání digitálního vzdělávání a podpoře flexibilních forem výuky.NÁZEV PROJEKTU: ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK (OKAP)
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2021
Popis projektu: Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práceNÁZEV PROJEKTU: MODERNIZACE ŠKOLNÍCH DÍLEN 2
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005640
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018
Cílem projektu je modernizace zázemí a vybavení pro praktickou výuku žáků SOŠ Třineckých železáren za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


NÁZEV PROJEKTU: MODERNIZACE DÍLEN NA SOŠ TŽ
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002686
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Poskytovatel dotace: Státní rozpočet ČR a prostředky EU – Evropský fond pro regionální rozvoj
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018
Popis projektu: Cílem projektu je modernizace vybavení a zázemí pro praktickou výuku žáků SOŠ TŽ za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech.


NÁZEV PROJEKTU: MODERNIZACE A VYBAVENÍ UČEBEN STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
Registrační číslo: CZ 1.10/2.1.00/25.01415
Předmětem projektu: je provedení stavebních úprav a pořízení vybavení do učeben praktického výuky na SOŠ TŽ. V projektu jsou stavebně rekonstruovány a vybaveny 4 učebny a v dalších dvou bude částečně vyměněno vybavení.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu sekundárního vzdělávání, potažmo zkvalitnit podmínky pro praktickou výuku technických oborů.


NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY 2017
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006740
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.


NÁZEV PROJEKTU: ZKVALITNĚNÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA SOŠ TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/33.01687
Cíle projektu - zkvalitnění podmínek výuky technicky zaměřených předmětů a cizích jazyků. Zvýšení zájmů studentů o vyučované předměty, zatraktivnění výuky a zlepšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce.
Prostředkem k dosažení těchto cílů je modernizace tří učeben:
  • cizích jazyků s digitální multimediální technikou,
  • kombinovaná učebna chemie a fyziky s multimediálním vybavením,
  • učebna technického kreslení a strojnictví vybavena softwarem pro 3D modelování v PC.


NÁZEV PROJEKTU: CHYTŘÍ POMOCNÍCI VE VÝUCE ANEB VYUŽÍVÁME ICT JEDNODUŠE A KREATIVNĚ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0009
Střední odborná škola Třineckých železáren je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah