Školní poradenské pracoviště

Na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. ŠPP je tvořeno výchovnou poradkyní pro maturitní a výuční obory, výchovnou poradkyní pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodikem prevence a speciálním pedagogem.  Členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy a poradenskými zařízeními (PPP, SPC). S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.    

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště:

 • zkvalitnit sociální klima školy
 • pracovat se všemi subjekty školy i se žáky, kteří nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich tvorbu
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání pro vytváření RVP
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • koordinovat poradenské služby poskytované školou s ostatními poradenskými zařízeními (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra) a s úřady práce

Výchovný poradce
Mgr. Jana Boučková

724 388 260 
70 bouckova.jana@sostrinec.cz
Středa 9:45 - 11:10, 11:40 - 13:15, případě dle domluvy

Poskytované služby:

 • řeší situace spojené s porušováním školního řádu (záškoláctví, problémové chování, šikana, apod.)
 • vede výchovné komise za účelem řešení porušování školního řádu
 • v případě zájmu poskytuje podporu pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům v řešení výchovných problémů.
 • dle potřeby jedná se zákonnými zástupci žáků nebo rodiči
 • spolupracuje s odborem sociálně-právní ochrany dětí
 • v případě potřeby spolupracuje s Policii ČR
 • ve spolupráci s TU sleduje absenci problémových žáků
 • informuje žáky končících ročníků o možnostech dalšího studia
        

Výchovný poradce pro žáky E oborů
Mgr. Eva Czerniková

727 986 387
czernikova.eva@sostrinec.cz
Čtvrtek 12:30 - 14:05, dle domluvy

Poskytované služby:

 • spolupracuje s třídními učiteli při tvorbě podpůrných opatření 2. až 5. stupně
 • vyhodnocuje účinnost nastavených podpůrných opatření ve spolupráci se speciální pedagožkou (1x za čtvrtletí)
 • vede výchovné komise za účelem řešení porušování školního řádu
 • spolupracuje při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
 • spolupracuje při tvorbě plánu pedagogické podpory
 • zajišťuje testování žáků pro přijetí do E-oborů
 • sleduje aktuálnost zpráv z pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra
 • vyžaduje si aktuální odborné podklady žáků ze speciálně pedagogického centra, platné pro daný školní rok
 • zajišťuje individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti řešení výchovných problémů
 • spolupracuje se všemi zainteresovanými složkami – sociální odbor, policie ČR atd.
 • spolupracuje s třídními učiteli, speciální pedagožkou a metodikem prevence

Školní speciální ​pedagog
Bc. Markéta Kuníková

724 388 259
kunikova.marketa@sostrinec.cz
Středa 9.35 – 11.10, 11.40 –13.15, případně dle domluvy

Poskytované služby:

 • poskytuje individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti řešení výchovných, vzdělávacích či osobních problémů žáků
 • spolupracuje s třídními učiteli a školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů
  u jednotlivých žáků, při výskytu šikany a problémového chování u žáků
 • komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci a spolupracuje jak se školskými poradenskými zařízeními, tak se zdravotnickými, sociálními
  či dalšími službami
 • spolupracuje s třídními učiteli a koordinátorkou inkluze při tvorbě podpůrných opatření 2. až 5. stupně
 • spolupracuje při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu ke vzdělávání
 • spolupracuje při tvorbě plánu pedagogické podpory
 • vyhodnocuje účinnost nastavených podpůrných opatření ve spolupráci
  s koordinátorkou inkluze (1x za čtvrtletí) 
 • účastní se výchovných komisích žáků všech oborů
 • připravuje a organizuje adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků e oborů
 • připravuje a vede hodiny Komunikace pro žáky e oborů na žádost a ve spolupráci
  s třídními učiteli
 • podílí se na poskytování krizové intervence 

Školní metodik prevence
Mgr. Tomáš Sikora

724 388 255 
sikora.tomas@sostrinec.cz
Středa 9.35 – 11.10, 11.40 –13.15, případně dle domluvy

Poskytované služby:

 • individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy v oblasti rizikového jednání, řešení výchovných problémů
 • řeší případy šikany, kyberšikany či násilí
 • řeší případy užití, distribuce či donášení omamných psychotropních látek na půdě školy
 • vytváří krizové plány pro případ vzniku sociálně-patologických jevů
 • koordinuje tvorbu a kontrolu realizace preventivního programu školy
 • koordinuje spolupráci školy s PČR a dalšími státními orgány, které mají
  v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • organizuje adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených
  s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd
  a participuje na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
 • organizuje přednášky dle nabídky a potřeby
 • účastní se výchovných komisí 
 • vede školní parlament