Logistika a ekonomika v průmyslu - sostrinec

Přejít na obsah

Logistika a ekonomika v průmyslu

OBORY > Jednotlivé obory
Logistika a ekonomika v průmyslu
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY.
Délka denního studia je 4 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.
Vytvořeno na základě potřeb společnosti Třinecké železárny, a. s., Moravia Steel a.s. a dceřiných společností skupiny TŽ-MS.
Vhodný pro chlapce i dívky.
Lékařský posudek - není nutný

Teoretická výuka
Výuka probíhá na odborné logistické učebně vybavené dataprojektorem, počítači a odbornými softwary na modelaci logistických řetězců, MontBlue pro výuku psaní všemi deseti a účetnický software. Vyučují se dva cizí jazyky. Anglický a německý jazyk. V rámci předmětu logistiky se studenti učí logistiku nákupní, výrobní, skladovou, distribuční, logistiku dopravy, city logistiku, celní správu, zahraniční obchod, manipulační prostředky, manipulační jednotky, materiálový tok. Žáci mají přehled v ekonomických vědách. Ekonomika, marketing, management, obchodní komunikace, práce na PC. Ve výuce přednášejí odborníci z praxe. Doprava a přeprava je zaměřena pro oblast silniční, železniční, vodní, potrubní, leteckou, kombinovanou a nekonvenční. Žáci se orientují v dopravní geografii. Žáci mají základní účetnické dovednosti. Sestaví rozvahu, výkaz zisku a ztrát. Účtují účetní operace. Výuka probíhá metodami kritického myšlení, je zpestřena softwarovými znalostními hrami například Kahoot. Žáci mají k dispozici školní učební texty. V předmětu Nauka o výrobě se žáci orientují v jednotlivých sortimentních skupinách zboží, se kterými se mohou setkávat v rámci logistických řetězců. Cílem je přehled o jakosti, výrobě, hodnocení zboží, skladování a ošetřování, nejčastěji se vyskytujících vadách, o obalové technice a označování.
Odborná praxe
Odborná praxe je v délce 6. vyučovacích hodin 1den za 14 dní. Na konci druhého a třetího ročníku je praxe 10denní souvislá. V prvním ročníku je praxe vedena formou exkurzí a přednášek v Třineckých železárnách. Žáci si projdou logistickým procesem po proudu materiálového toku od vstupu surovin až po expedici hotových výrobků. Výsledkem jejich práce je vytvořený elektronický deník. Další ročníky jsou vedeny formou samostatné práce přímo na firemních pracovištích a provozech, např. sklady, dispečink kamionové a železniční dopravy, logistický útvar. Žáci pracují na PC, tvoří tabulky, pracují se statistickými údaji, s čárovými kódy, se scannery, s obaly, paletami. Orientují se v technické a komerční přejímce, odevzdávce železničních vozů. Sledují dispečerské řízení provozu, měření a vážení při přejímce a odevzdávce železničních vozů. Mají přehled o údržbě železničních vozů. Seznamují se s informačním systémem TŽ a učí se v něm pracovat. Čtou doklady k jednotlivým hospodářským operacím, vykonávají jednotlivé skladové operace. Přejímka, uskladnění, výdej. Získávají přehled o odborných pojmech jako Just in Time, FIFO, „5S“ štíhlá výroba, kanban, TPM a další. Praxe od 2. ročníku je placená.
Bonusy
Kroužek logistiky
Kariéra
Po získání maturitního vysvědčení možnost studovat na VŠ např. dopravní fakulta Pardubice, Praha, Vysoká škola logistiky Přerov, Logistické technologie – České Budějovice, Logistika a management výroby – Praha, Brno, Ostrava…a další
široký odborný profil pro pozici logistik jako kvalifikovaný pracovník s možností specializace na dílčí logistiky,
uplatnění v rámci ČR i EU,
přijímání, evidence a přepravy materiálů,
řízení materiálového a informačního toku,
v oblasti logistiky společnosti Třinecké železárny, a. s. v technickohospodářských funkcích
jako administrativní pracovníci,
v obchodně-ekonomických funkcích i v pozicích v rámci dopravy, přepravy a skladování materiálu, spedice a expedice, dispečinku, logistiky výroby,
logistici výroby,
logistici skladových operací,
logistici v dopravě a přepravě,
logističtí koordinátoři,
manažeři nákupu a prodeje,
manažeři marketingu,
manažeři obchodní nebo výrobní logistiky,
dopravní referenti.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Zuzana Ligocká, e-mail: ligocka.zuzana@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah