Logistik skladování a dopravy - sostrinec

Přejít na obsah

Logistik skladování a dopravy

OBORY > Jednotlivé obory
Logistik skladování a dopravy
RVP 66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem

Teoretická výuka
Výuka probíhá na odborné logistické učebně vybavené dataprojektorem, počítači a odbornými softwary. Základ studia tvoří odborné předměty: skladování, manipulace, logistika, zbožíznalství. V odborných předmětech si žáci osvojí odbornou terminologii pro skladové hospodářství, obchod, zvládnou administrativu a organizaci skladového hospodářství včetně jeho vedení pomocí výpočetní techniky.

Podívejte se na video spot tohoto oboru

Odborná praxe
Probíhá ve dvoutýdenním cyklu - týden škola, týden praxe. Žáci se během praxe naučí připravovat zboží a materiál k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem. Odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz nebo vazačský kurz.
Bonusy
osvědčení způsobilosti k obsluze jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství (např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz)
kroužek logistiky

Kariéra:
Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku či v logistických centrech. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Logistika a ekonomika v průmyslu, kde mohou žáci dokončit své odborné vzdělávání maturitou nebo přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Zuzana Ligocká, e-mail: ligocka.zuzana@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah