Hutník - sostrinec

Přejít na obsah

Hutník

OBORY > Jednotlivé obory
Hutník
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 21-52-H/01 HUTNÍK
Délka denního studia je 3 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v hutních oborech.

Teoretická výuka

Teoretická výuka oboru hutník je založena na výuce dvou nosných oblastí a to výroba kovů a tváření kovů
Vzdělávacím cílem oblasti výroba kovů je poskytnout žákům přehled odborných vědomosti vztahujících se k metalurgii kovů, teoretické poznatky o výrobních postupech při výrobě a odlévání neželezných kovů, surového železa všech druhů a jakostních tříd oceli. K procvičování učiva slouží i použití moderních výukových metod, zapojení programu pro simulaci jednotlivých kroků výroby.
Cílem vzdělávání v oblasti tváření kovů je poskytnout žákům stručný přehled základů jednotlivých způsobů tváření, jejich technologií, jejich účelu, funkci, konstrukci a provozu. Součástí výuky je i výrazná provázanost teorie a praxe, a samozřejmě spolupráce se specialisty daných oborů, žáci si tedy mají možnost procvičit teorii přímo v praxi, což výrazně usnadňuje pochopení učiva.

Odborná praxe
Tříletý učební obor, kde se celé tři roky střídá týden škola a týden praxe. V prvním pololetí se žák naučí základům ručního zpracování kovů. V druhém pololetí již probíhá odborný výcvik ve strojních údržbách hutních provozů, kde se naučí montážní a demontážní práce, které souvisí s nastavováním a seřizováním výrobních agregátů. Ve druhém a třetím ročníku žáci absolvují učební celky výroba surového železa, výroba oceli a tváření kovů přímo na provozních pracovištích firmy. Rovněž se žáci seznamují s mechanickými a chemickými zkušebnami.

Bonusy
Jistota zaměstnání.
Odměna za produktivní práci až 3800 Kč měsíčně.
Vazačský kurz.

Kariéra
Absolventi se uplatní, buď v povoláních hutník jako: hutník vysokopecař - hutník ocelář - hutník neželezných kovů – tavič - práškový metalurg, nebo v povoláních valcíř kovů jako tažec. Získanými kompetencemi jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s obsluhou, řízením a kontrolou průběhu a výsledků výroby a rovněž ošetřováním a běžnou údržbou hutních agregátů.
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do třetího ročníku studijního oboru Řízení jakosti v metalurgii, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Petr Várník, email: varnik.petr@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah