Elektrikář – silnoproud - sostrinec

Přejít na obsah

Elektrikář – silnoproud

OBORY > Jednotlivé obory
Elektrikář – silnoproud
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD
Délka denního studia je 3 roky.
Dosažený stupeň vzdělání -střední vzdělání s výučním listem.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v elektrotechnických oborech.
Teoretická výuka:
Výuka teorie je rovnoměrně rozdělena do pěti oblastí: Základy elektrotechniky, Elektrotechnická měření, Elektronika, Silnoproudá elektrotechnika, Normy. Studentům pomáhají k pochopení učiva specializované učebny a dílny, počítačové simulační programy demonstrující činnost elektrických obvodů a následná praktická zapojení a měření.
Odborná praxe:
U oboru je prioritou dobrá profesní úroveň v praktických činnostech, kterou zajišťuje odborný výcvik probíhající ve specializovaných školních dílnách, na provozech TŽ-MS a soukromých firmách se zaměřením na elektrotechniku, v rozsahu 5 dní ve 14denním cyklu. Žák uplatňuje zásady normalizace, řídí se platnými technickými normami a graficky komunikuje, provádí montážní a elektroinstalační práce, navrhuje, provádí ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, měří elektrotechnické veličiny, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.
Bonusy:
Kroužek elektrotechniky
Kroužek RC vozidel

Podle nové legislativy je firma, která Vás zaměstná, jakmile ukončíte elektrotechnické vzdělání na naší škole, vám povinně zajistit složení zkoušky z §6 NV č. 194/2022 Sb. a na jeden rok vám přidělit pracovníka/ky, kteří budou po dobu jednoho roku dohlížet na vaší činnost.Kvalifikaci podle §5, tak jak byla nastavena ve vyhlášce č. 50/78 Sb. již nová legislativa nezná. a byla zrušena dne 31. 6. 2022.
Citace vyhlášky NV č. 194/2022 Sb.:§6 (1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. (2) Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.

Kariéra:
Absolvent je připraven na výkon povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik - údržbář apod.
Další informace
Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Martin Svoboda, email: svoboda.martin@sostrinec.cz

Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah