Automatizované systémy a IT - sostrinec

Přejít na obsah

Automatizované systémy a IT

OBORY > Jednotlivé obory
Automatizované systémy a IT
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
Délka denního studia je 4 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v elektrotechnických oborech.

Teoretická výuka:
Výuka teorie je rovnoměrně rozdělena do čtyř oblastí: automatizace, elektroniky, silnoproudé elektrotechniky, výpočetní a mikroprocesorové techniky. Studentům pomáhají k pochopení učiva specializované učebny a dílny, počítačové simulační programy demonstrující činnost elektrických obvodů. Součástí výuky odborných předmětů jsou praktická cvičení a měření. Žáci se naučí konstruovat elektronické obvody, programovat mikroprocesory a PLC automaty.
Odborná výuka:
Odborná praxe se vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku, je jí vyčleněn jeden den v 14 denním cyklu, ve 3. ročníku dva dny. Během druhého a třetího ročníku žáci absolvují 14 denní souvislou praxi v odborné firmě. Výuka je zaměřena na zapojování domovní a průmyslové elektroinstalace, dále návrhu a zhotovení slaboproudých elektronických obvodů. Pro výuku byly na škole vybudované nové elektrodílny, robotická učebna a učebna pneumatických systémů.
Bonusy
Kroužek elektrotechniky
Kroužek RC vozidel
Podle nové legislativy je firma, která Vás zaměstná, jakmile ukončíte elektrotechnické vzdělání na naší škole, vám povinně zajistit složení zkoušky z §6 NV č. 194/2022 Sb. a na jeden rok vám přidělit pracovníka/ky, kteří budou po dobu jednoho roku dohlížet na vaší činnost.
Kvalifikaci podle §5, tak jak byla nastavena ve vyhlášce č. 50/78 Sb. již nová legislativa nezná. a byla zrušena dne 31. 6. 2022.
Citace vyhlášky NV č. 194/2022 Sb.:
§6 (1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. (2) Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.  

Kariéra:
Absolventi oboru jsou připraveni pro profese jako: elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik, správce informačních technologií aj. Vzhledem k získanému vzdělání mohou žáci rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Martin Svoboda, e-mail: svoboda.martin@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah