Řízení kvality v metalurgii - sostrinec

Přejít na obsah

Řízení kvality v metalurgii

OBORY > Jednotlivé obory
Řízení kvality v metalurgii
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 21-43-L/01 HUTNÍK OPERÁTOR
Délka denního studia je 4 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost a úspěšnost u přijímací zkoušky.

Teoretická část
Tento obor se zaměřuje na dvě odborné oblasti a to na metalurgii a řízení kvality.
V oblasti metalurgie je poskytnout žákům přehled odborných vědomosti o nejdůležitějších prvcích a chemických reakcích, zákonitostech a teoriích vztahující se k metalurgii kovů, teoretické poznatky o výrobních postupech při výrobě a odlévání neželezných kovů, surového železa všech druhů a jakostních tříd oceli. K procvičování učiva slouží použití moderních výukových metod, zapojení programu pro simulaci jednotlivých kroků výroby v různých hutních agregátech. Dále je žákům poskytnut stručný přehled základů jednotlivých způsobů tváření, jejich technologií, jejich účelu, funkci, konstrukci a provozu, znalost rozdělení strojů, jejich základní principy a charakteristiky, užití počítačových a řídicích systémů při řízení a regulaci procesů, strojů nebo jejich prvků.
Oblast řízení kvality je zaměřena na vysvětlení významu, principů, procesů a základních metod a nástrojů systémů managementu kvality. Vysvětleny budou základní koncepce managementu kvality a postupy managementu kvality v různých fázích životního cyklu produktů. Pozornost bude věnována i ekonomickým analýzám v systémech managementu kvality, jakož i přístupům jejich auditovány a neustálého zlepšování.
Odborná praxe
V prvním ročníku výuka probíhá 1 den v týdnu v dílnách školy. Žáci se naučí základy ručního zpracování kovů. Odborný výcvik v druhém ročníku je 4 dny co druhý týden na pracovištích firmy. Žáci se naučí základům montážních a demontážních prací, jako je používání různého montážního nářadí, používání vhodných manipulačních prostředků při demontáži a montáži rozebíratelných a nerozebíratelných spojů a dalších strojních součásti. Žáci absolvují kovářský výcvik a kurz metrologie. Ve třetím ročníku probíhá odborný výcvik rovněž jako ve druhém ročníku 4 dny co dva týdny. Žáci absolvují učební celky výroba surového železa, výroba oceli a tváření kovů přímo na provozních pracovištích firmy. Rovněž se žáci seznamují s mechanickými a chemickými zkušebnami. Ve čtvrtém ročníku probíhá výuka 1 den v týdnu a je změřena přímo na řízení kvality a přípravu výroby v reálném prostředí firmy.
Bonusy
Jistota zaměstnání.
Odměna za produktivní práci až 3000 Kč měsíčně.
Po úspěšném ukončení třetího ročníku si žáci mohou vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Hutník 21-52-H/01.
Kariéra
Absolventi naleznou uplatnění v různých odvětvích průmyslu se zaměřením na řízení kvality. Jsou připraveni pro výkon operátorských pozic při řízení chodu hutních agregátů a také na základě získaných znalostí mají absolventi schopnost řešit základní otázky analýzy příčin neshod u produktů a procesů, třídit a implementovat informace o kvalitě výrobků a vyhledávat příležitost k dalšímu zlepšování kvality. Absolventi najdou uplatnění v oblasti hutní výroby a řízení kvality jednak ve společnosti Třinecké železárny, a. s., ale i v jiných odvětvích průmyslu. Vzhledem k získanému vzdělání mohou žáci rovněž pokračovat v dalším studiu a dosáhnout tak vyššího stupně vzdělání. Zvláště vhodné se jeví, vzhledem ke komplexní odborné přípravě, technické obory vysokých škol.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Petr Várník, e-mail: varnik.petr@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah